Pardubický kraj nás podporuje

Plán rozvoje sportu v Pardubickém kraji 2018-2025

je krajský strategický dokument, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit podmínky pro sport, tělovýchovu a volnočasové pohybové aktivity a navazuje na státní strategický dokument Koncepce podpory sportu 2016-2025 v České republice. Hlavní prioritou plánu je podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže. Sport dětí a mládeže je nejdůležitější oblastí sportu z hlediska jeho vlivu na pohybovou aktivitu jedince v rámci jeho celého života.

T.J. Sokol Vysoké Mýto má oproti republikovému průměru vysoce nadprůměrné zastoupení dětí a mládeže v členské základně. Aby mohla naše jednota vychovávat děti a mládež v konkrétním sportu, musí vytvářet podmínky pro odborný trénink od útlého věku sportovců.

Činnost sportovních organizací není možné hradit pouze z členských příspěvků, je nutné ji v co možná nejvyšším rozsahu financovat z veřejných rozpočtů (stát, svazy, kraj, obec), aby možnost zapojení se do těchto organizací nebyla pouze otázkou rodinného rozpočtu. Důležitým faktorem jakékoli finanční podpory je zainteresování samotného klubu na financování jakékoli akce či projektu formou povinné spoluúčasti, která posiluje efektivnější využití každé dotace.

T.J. Sokol Vysoké Mýto čerpal v posledních pěti letech z programových a přímých dotací Pardubického kraje finanční prostředky v řádech statisíců korun, např. na pravidelnou sportovní činnost, provoz sokolovny, náborové akce, propagaci, růst kvalifikace trenérů, soustředění a tábory, odměny rozhodčích, dopravu na soutěže, pronájem sportovních ploch, materiálně technické vybavení, pořádání významných akcí a na reprezentaci kraje na Olympiádě dětí a mládeže v České republice.

Budování sportovní infrastruktury je další prioritou Pardubického kraje. Zahrnuje výstavbu, rekonstrukci, opravy a pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení. Pro výkonnostní sport je potřeba profesionální vybavení na trénink a nelze se spoléhat pouze na klasickou sportovní infrastrukturu dostupnou široké veřejnosti.

Naše sokolovna je sportovní zařízení ve vlastnictví spolku. V roce 2018 jsme čerpali od Pardubického kraje dotaci 130.000,- Kč na výměnu světel ve velkém sále. V roce 2019 jsme od PK získali dotaci 200.000,-Kč na pořízení a instalaci stabilního gymnastického nářadí a v roce 2020 byla přidělena dotace 300.000,- Kč na opravu střechy.

Ze všech vyhlášených státních investičních dotací nám pouze Pardubický kraj nabízí takové podmínky čerpání dotace, které odpovídají finančním možnostem naší jednoty a jsou tedy jedinou možností pro rozvoj našeho důležitého a tradičního sportoviště ve Vysokém Mýtě.

MY PODPORUJEME

VIZI PARDUBICKÉHO KRAJE

„Zdravý a aktivní kraj“